Төвийн дотоод сүлжээнд ашиглаж буй Nas серверт хяналт шалгалт явуулсан тухай

Төвийн дотоод сүлжээнд ашиглаж буй Nas серверт хяналт шалгалт явуулсан тухай