Дуу чимээний бохирдлын менежмент

Энэхүү хотын стандартыг дуу чимээний эх үүсвэр, дуу чимээг хүлээн авагч барилга байгууламж, дуу чимээний бохирдолд нөлөөлөгч хүчин зүйлсийг тооцоолох, төлөвлөхөд дагаж мөрдөнө.

Татаж авах